Δημοτικά Τέλη - Οικονομική Κατάσταση

Είναι βέβαιον ότι η οικονομική κατάσταση ενός Δήμου αποτυπώνει τη δυναμική του και την προοπτική ανάπτυξής του. Η διαχείριση των οικονομικών συνδέεται με όλους τους τομείς της δημοτικής δραστηριότητας.

Αναμφισβήτητα η Τ.Α. έχει υποχρέωση, αφενός να διατηρήσει και αφετέρου ν’ αυξήσει τον κοινωνικό της ρόλο. Παράλληλα όμως επιβάλλεται να πρωταγωνιστήσει στο αναπτυξιακό της έργο και να παλέψει για την οικονομική της αυτοτέλεια, γιατί μόνο η εξασφάλισή της μπορεί να δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στα οράματα, στον σχεδιασμό και προγραμματισμό που διαμορφώνουν οι αιρετοί μέσα από της σχέση τους με την τοπική κοινωνία.

Όλοι συμφωνούν πως οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν λόγο στην ανάπτυξη του τόπου τους. Δηλαδή συμφωνούν πως η Τ.Α. πρέπει να έχει δικαίωμα και λόγο στην Υγεία, την Κοινωνική Πρόνοια, την Παιδεία, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, την Απασχόληση τις Αστικές Συγκοινωνίες και σε πολλούς άλλους τομείς.

Το Κράτος πρέπει να ασκεί μόνον επιτελικό έργο, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες, φροντίζοντας παράλληλα να διασφαλίζει στην αποκεντρωμένη Τ.Α. τα μέσα και τις προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν μεταβιβαστεί.

Αναμφισβήτητα όμως υπάρχει δυσκολία χάραξης μακροπρόθεσμης και αποτελεσματικής πολιτικής εάν δεν συνυπολογίζεται, τόσο το κόστος παρέμβασης σε  κάθε τομέα, όσο και ο τρόπος εξεύρεσης των απαραίτητων κονδυλίων.

Σε μία εποχή που τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. της χώρας μας δεν είναι στα καλύτερά τους, ο Δήμος μας κρατάει ακόμα καλά. Όπως γνωρίζετε  δεν χρωστάμε σε τρίτους, η οικονομική μας κατάσταση είναι «υγιής», δεν έχουμε προβεί σε κανένα δανεισμό, ανταποκρινόμαστε με το παραπάνω σ’ όλες τις υποχρεώσεις μας, προάγουμε την κοινωνική πολιτική, διοργανώνουμε, συμμετέχουμε και χρηματοδοτούμε εκδηλώσεις που κρίνουμε ότι είναι ωφέλιμες για τους κατοίκους.

Αυτό επιτυγχάνεται γιατί υπάρχει σωστός προγραμματισμός, έλεγχος και αυστηρός περιορισμός των δαπανών στις απολύτως αναγκαίες, έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων, πολύ καλή συνεργασία της δημοτικής αρχής και των δημοτικών υπηρεσιών.

 Βέβαια ανησυχούμε και δε μας διαφεύγει ότι βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης η οποία επηρεάζει τόσο την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και την Τοπική Κοινωνία.

Μειώσαμε τα Δημοτικά Τέλη – Βελτιώσαμε τις Υπηρεσίες, Πλεόνασμα άνω των 11 εκατ. ευρώ, χωρίς δανειακές υποχρεώσεις

Προβήκαμε σε μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 12% για το 2019.

Καθιερώσαμε επιπλέον μειώσεις και πλήρη απαλλαγή από την καταβολή Δημοτικών Τελών για ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες: μονογονεϊκές, τρίτεκνες– πολύτεκνες οικογένειες, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Ανέργους, Οικονομικά αδύναμους, κλπ.

Οι μειώσεις και οι απαλλαγές καλύπτουν ποσοστά από 50% έως 100%.

Εφαρμόσαμε βήμα προς βήμα, το πενταετές Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το όποιο εγκρίθηκε και υλοποιείται από το 2014 και προβλέπει μείωση του όγκου των απορριμμάτων, ενεργειακές αναβαθμίσεις των Δημοτικών Εγκαταστάσεων και υιοθετήσαμε πολιτικές και πρακτικές ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Υπολογίσαμε με απόλυτη ακρίβεια τον απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίηση του και το συνολικό κόστος το οποίο επιμερίσαμε σε ετήσια βάση για την εφαρμογή του.

Προβήκαμε σε ενίσχυση του υπάρχοντος εξοπλισμού με νέο, που καθιστά τις υπηρεσίες πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές.

Καταφέραμε, μέσα από συνετή διαχείριση, ο Δήμος Παλλήνης να μην έχει καμία δανειακή υποχρέωση, παρότι διαθέτει άριστη πιστοληπτική ικανότητα. Μέσα από ορθολογική διαχείριση, την αποφυγή συσσώρευσης ανελαστικών δαπανών και την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού καθίσταται ικανός για την υλοποίηση μεγάλων έργων χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε άκρατο δανεισμό και χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας.

Τα χρηματικά μας διαθέσιμα στις 31/12/2018 ανέρχονταν στο ποσό των 11.026.732,06 €.

Συνολικό Έργο