Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία

Πολιτιστικά προγράμματα που όχι μόνο παρέχουν ποιοτική ψυχαγωγία και πνευματικά ερεθίσματα αλλά ενθαρρύνουν την συμμετοχή, την καλλιτεχνική δημιουργία και την έκφραση των νέων στις δραστηριότητες που αυτοί επιλέγουν.

Επιμορφωτικά προγράμματα για την βελτίωση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων. Υποστήριξη της νεολαίας στην προσπάθειά τους για απασχόληση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της βαθειάς οικονομικής κρίσης και ανασφάλειας που βιώνει σήμερα η κοινωνία μας.

Διοργανώσεις υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων αλλά και φορέων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας

Αθλητικά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών σε χώρους άθλησης άρτια εξοπλισμένους και συντηρημένους

Αθλητισμός

Ο Δήμος Παλλήνης μέσα από την Δημοτική Επιχείρηση θέτει ως Αθλητική  τοπική στρατηγική την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ σχολείου-δήμου-σωματείου και την προαγωγή του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας για την ενίσχυση της διάθεσης των πολιτών για συμμετοχή σε υγιή τρόπο ζωής.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντική δραστηριότητα στον τομέα του  αθλητισμού παρέχοντας υψηλής ποιότητας αθλητικά προϊόντα (προγράμματα) τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες.  Οι συμμετοχές στα εν λόγω προγράμματα ανέρχονται σε περίπου 4.500 ετησίως και αξιοποιούνται όλοι οι αθλητικοί χώροι που διαθέτει ο Δήμος μας.

Κύριος στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι τόσο η βελτίωση της φυσικής όσο και της ψυχοκοινωνικής κατάστασης των συμμετεχόντων σε αυτά.  Σε μια εποχή και μια περιοχή όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισμός από ιδιωτικούς φορείς, αλλά και υπό το πρίσμα της κοινωφελούς αποστολής της Επιχείρησης, υφίσταται επιτακτική ανάγκη για την συνεχή βελτίωση αυτών των προϊόντων ώστε να διατηρείται η δυναμική πορεία ανάπτυξης τους αλλά ταυτόχρονα και οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν την βέλτιστη δυνατή ποιότητα για το αντίτιμο που καταβάλλουν.

Σε αυτή την κατεύθυνση η επιχείρηση ανάπτυξε και έθεσε σε εφαρμογή ένα σύστημα διαδικασιών, εκπαιδευτικών οδηγών και δεικτών μέτρησης αποτελέσματος (αξιολόγησης)- «Ανάπτυξη και εφαρμογή Εργαλείων  Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Δημοτικών Αθλητικών προγραμμάτων»  το οποίο επιτρέπει στην Επιχείρηση:

α) την διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσφερόμενων προϊόντων ώστε η ποιότητα να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα,

β) την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στην υλοποίηση του κάθε αθλητικού προγράμματος και την εφαρμογή τους,

γ) την αξιολόγηση του οφέλους που μπορεί να αναμένει κάθε συμμετέχων από τα διαφορετικά είδη αθλητικών προγραμμάτων,

δ) την διαρκή και ποσοτικά μετρήσιμη πρόοδο του κάθε συμμετέχοντος και

ε) την δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων και εξατομικευμένων συμβουλών που μπορεί να αφορούν για παράδειγμα στην διατροφή ή στην πρόσθετη άσκηση εκτός των αθλητικών προγραμμάτων ανάλογα με τους προσωπικούς στόχους του κάθε συμμετέχοντος.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ιδιαίτερα τα τρία τελευταία αποτελούν στην ουσία προστιθέμενη αξία στα ήδη υπάρχοντα αθλητικά προϊόντα, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και κατά συνέπεια την αύξηση προσέλευσης, την συνέπεια παρακολούθησης και την επιμήκυνση του χρόνου παραμονής και συμμετοχής στα αθλητικά προγράμματα. 

Πρωτοπορώντας πανελλήνια, ύστερα από δυο χρόνια ανάπτυξης και εφαρμογής ενός τεκμηριωμένου Συστήματος  Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) τα  Αθλητικά προγράμματα του Δήμου έλαβαν  πιστοποίηση  ISO 9001 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Η ανανέωση της ως άνω πιστοποίησης προϋποθέτει την πιστή τήρηση των διαδικασιών που περιγράφονται στον οδηγό ποιοτικής & αθλητικής εκπαίδευσης ως τελικό παραδοτέο της υπηρεσίας «Ανάπτυξη και εφαρμογή Εργαλείων  Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Δημοτικών Αθλητικών Προγραμμάτων». Σύμφωνα με τον οδηγό βασικό εργαλείο πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων είναι η ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ.

Η μέτρηση αφορά την  αξιολόγηση – καταγραφή αποτελέσματων του παιδιού – ασκουμένου σε μια σειρά ψυχοκινητικών, φυσιολογικών και καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων. Σκοπός των συγκεκριμένων δοκιμασιών είναι η συλλογή στοιχείων αναφορικά με σημαντικές φυσιολογικές παραμέτρους του παιδιού αποσκοπώντας στην τροποποίηση, προσαρμογή και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προπονητικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων άσκησης επιδιώκοντας τη βελτίωση των αξιολογηθέντων δεικτών υγείας στο πλαίσιο των αθλητικών προγραμμάτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίζεται στη διαχρονική καταγραφή και αξιολόγηση των συγκεκριμένων παραμέτρων υγείας του παιδιού, ενώ μέσω της εκπαίδευσης των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και της ενημέρωσης των γονιών να συμβάλει στην προαγωγή της υγείας του παιδιού.

Οι μετρήσεις-δοκιμασίες  αφορούν σε:

•           Καρδιοαναπνευστική ικανότητα

•           Ψυχοκινητική ικανότητα,

•           Προσδιορισμό νευρομυικών παραμέτρων,

•           Προσδιορισμό ευλυγισίας και

•           Κινητική ικανότητα

Ακόμα, στο πλαίσιο των αθλητικών προγραμμάτων έχει υλοποιηθεί μια σειρά αξιολογήσεων ως προς τον τρόπο υλοποίησης των προγραμμάτων, την αποτελεσματικότητά τους και τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων στα προγράμματα άσκησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε μια σημαντική βελτίωση των φυσιολογικών δεικτών των συμμετεχόντων παιδιών, ενώ από την άλλη πλευρά οι γονείς των παιδιών που λάμβαναν μέρος στα προγράμματα δήλωναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, την οργάνωση και την υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς και τους καθηγητές φυσικής αγωγής.

Ωστόσο, με βάση τα αποτελέσματα των καταγραφών, των αξιολογήσεων και των δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο των μελετών που πραγματοποιήθηκαν φάνηκε ότι ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό που φτάνει περίπου το 60% των συμμετεχόντων επιθυμεί να ασκείται με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του (παιδιά, πατέρας, μητέρα). Επίσης, φαίνεται ότι οι γονείς ασκούνται περιοδικά (1 έως 3 μήνες το χρόνο), με το ποσοστό του πατέρα ή της μητέρας που ασκείται να είναι ιδιαίτερα χαμηλό (περίπου 25%), ενώ από την άλλη πλευρά τα παιδιά τους ασκούνται για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 10 μήνες το χρόνο) και σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό 75%. Επειδή, όπως προκύπτει από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο Δήμο Παλλήνης η συμμετοχή των γονέων είναι σημαντικά χαμηλότερη έναντι των παιδιών τους, αυτό το στοιχείο είναι ένας ιδιαίτερα αρνητικός προβλεπτικός παράγοντας για την υιοθέτηση από τα παιδιά της άσκησης ως τρόπο ζωής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα διαχρονικά στοιχεία (2016 – 2017 – 2018), ο Δήμος Παλλήνης  θα οργανώσει και θα υλοποιήσει πρόγραμμα οικογενειακού αθλητισμού «Γονιός – Παιδί: Αθλούμαστε Μαζί» με βασικό σκοπό της αύξηση της συμμετοχής των γονιών και των παιδιών στα αθλητικά προγράμματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι οργανωμένο κατά τρόπο ώστε τα παιδιά και οι γονείς που θα συμμετέχουν να έχουν κοινό πρόγραμμα άθλησης σε σημαντικό μέρος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού και του γονιού (ηλικία, ανάπτυξη κ.ά.).

Οι βασικοί σκοποί του συγκεκριμένου προγράμματος εστιάζονται και συνοψίζονται στους ακόλουθους:

i.          στην προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας μέσω της επιδίωξης κοινών στόχων και την ύπαρξης κοινού ποιοτικού χρόνου,

ii.         την κατανόηση των απαιτήσεων της άθλησης και της υποστήριξης των παιδιών από τους γονείς τους με θετικό και αποτελεσματικό τρόπο και

iii.        τη παρακίνηση των γονιών για συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης με άμεση θετική επίδραση στο βαθμό, τη συχνότητα και τη διάρκεια συμμετοχής των παιδιών.

Παράλληλα δημιουργούμε και λειτουργούμε νέα ειδικά προγράμματα, όπως:

·   ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

·  Δωρεάν Πιλοτικό Πρόγραμμα  Άθλησης και Ποιότητας Ζωής Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού

·  ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ

·  Aqua aerobic

Αναβαθμίζοντας τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, έχουμε ήδη λάβει άδεια καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων για όλες τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις.

Για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων προβήκαμε στην παροχή πλήρους απαλλαγής από τη συνδρομή σε ανέργους και οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους, μέλη ΚΑΠΗ, ΑΜΕΑ και πολύτεκνους. Ο ετήσιος αριθμός οικογενειών που απαλλάσσονται ανέρχεται στις 200 και πλέον οικογένειες, αριθμός που αντιστοιχεί σε μέσο όρο  2 άτομα ανά οικογένεια και 2 έως 3 δραστηριότητες. Για την ενθάρρυνση της συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων από κάθε οικογένεια, εφαρμόσαμε ενιαία τιμολογιακή πολιτικής και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες με πρόβλεψη εκπτώσεων βάσει του αριθμού  συμμετεχόντων ανά οικογένεια αλλά και τον αριθμό δραστηριοτήτων ανά συμμετέχοντα.

Διοργανώσεις – Τουρνουά – Ειδικά Προγράμματα

·  Ενημερωτικά σεμινάρια διατροφής και άθλησης

·  Οργάνωση τουρνουά γνωριμίας σε κάθε αθλοπαιδιά στην έναρξη της αθλητικής περιόδου  ( 3 on 3 καλαθοσφαίρισης &πετοσφαίρισης – 5 on 5 ποδόσφαιρου )

·   Συμμετοχή σε τουρνουά και αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν άλλοι δήμοι ή φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

·   Σεμινάρια  Πρώτων Βοηθειών

·   Αθλητική Άνοιξη

·   Καλοκαιρινά αθλητικά  προγράμματα επιδοτούμενα από την Κοινωφελή Επιχείρηση εκτός από άσκηση και άθληση θα προσφέρει στα μικρά παιδιά του δήμου υποστήριξη  σε όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με την άθληση αλλά και τη ζωή τους γενικότερα.

Μέγιστη αξιοποίηση Αθλητικών υποδομών

Προβήκαμε  στην  ολοκληρωμένη  συντήρηση  της  στέγης  του  κλειστού  Αθλητικού  Κέντρου  Παλλήνης.

Προμηθευτήκαμε  ηλεκτρονικούς  πίνακες  και  για  τα δύο (2)  κλειστά  Γυμναστήρια  στην  Δ.Ε. Παλλήνης και συντηρήσαμε το σύστημα κεντρικής θέρμανσης που δεν λειτουργούσε

Συντηρήσαμε  τους  τάπητες  στον  αγωνιστικό  χώρο  των  γηπέδων  Ανθούσης  και  Παλλήνης και νέο στο 5 χ 5

Κατασκευάζουμε  στην  κανονική του  θέση  το  τοιχίο   στην  οδό  Έκτορος  του  γηπέδου  Γέρακα  και  3  διαδρομές στίβου των  100  μέτρων η κάθε μία.

Τοποθετήσαμε  ειδικό  δάπεδο  για  βόλεϊ  στον  αγωνιστικό  χώρο  του  κλειστού  της  Κάντζας.

Επισκευή-αντικατάσταση αντλιών και κυκλοφορητων  κολυμβητηρίων

Προμήθεια και αντικατάσταση της χαλαζιακής άμμου στα έξι αμμόφιλτρα του κολυμβητήριου Γέρακα

Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας – κλειστών κυκλωμάτων θυροτηλεοράσεων»

Επισκευή και συντήρηση Γηπέδων τένις Αθλητικού Κέντρου Παλλήνης

Προμήθεια και αντικατάσταση ξυλείας στις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου Γέρακα

Τοποθέτηση νέων πυλώνων φωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου Γέρακα

Προμήθεια Βατήρων εκκίνησης Κολύμβησης

Προμήθεια ειδικών σφραγιστικών υλικών επιδιόρθωσης μεμβράνης κολυμβητικής δεξαμενής και ανταλλακτικών  συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κολυμβητηρίου Παλλήνης

Εργασίες ανακαίνισης χώρου αποδυτηρίων στο κολυμβητήριο  του Γέρακα

Εργασίες αποκατάστασης παρκέ 1ου Αθλητικού Κέντρου Γέρακα

Συντήρηση κερκίδων γηπέδων ποδοσφαίρου Γέρακα και Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης

Προμήθεια Ρομποτικής Σκούπας Κολυμβητικής Δεξαμενής

Παράλληλα προχωρούμε στα ακόλουθα:

Προμήθεια – αντικατάσταση πάγκων αποδυτήριων

Μονώσεις και ελαιοχρωματισμοί Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Αντικατάσταση ειδών υγιεινής αποδυτηρίων

Αντικατάσταση πλακιδίων περιμετρικά της κολυμβητικής δεξαμενής

Εγκατάσταση εναλλακτικών μορφών θέρμανσης ( αντλίες θερμότητας) χρηματοδοτούμενο έργο ΕΣΠΑ

Ολοκληρώνουμε την παρέμβαση για την δημιουργία χώρου άθλησης κοινού στο αθλητικό κέντρο Παλλήνης, ενώ σύντομα θα δημοπρατηθεί η δεύτερη φάση του έργου που περιλαμβάνει την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την αντικατάσταση του ταρτάν, την διαμόρφωση σε αίθουσες γυμναστικής του χώρου κάτω από τις κερκίδες, την αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο κυρίως και στο βοηθητικό γήπεδο, την δημιουργία χώρου άθλησης για παιδιά και αναψυκτηρίου.

Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση για την συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση των αθλητικών Κέντρων της Δ.Ε. Γέρακα και η δημοπράτηση για δημιουργία ανοιχτών αθλητικών χώρων στο τρίγωνο της Κάντζας, ενώ σε εξέλιξη είναι η κατασκευή δύο γηπέδων μπάσκετ/βόλεϊ  στις Εργατικές Κατοικίες Ι και ΙΙ.

Εντάχθηκε στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και εκκρεμεί η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή ενεργειακού στεγάστρου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Παλλήνης.

Πολιτισμός

Η Κοινωφελής Επιχείρηση λειτουργεί  43 πολιτιστικά  τμήματα  θεατρικής, μουσικής, χορευτικής  και εικαστικής αγωγής με την συμμετοχή 1.100 και πλέον παιδιών και ενηλίκων ανά έτος. Αυτή η πολιτιστική δράση αφορά στην εποικοδομητική απασχόληση ατόμων και ομάδων, πληροφορεί, εξευγενίζει, μορφώνει, ευαισθητοποιεί και ψυχαγωγεί αποτελώντας απαραίτητο στοιχείο για την ουσιαστική διάπλαση ενεργής συμμετοχής των δημοτών.

Ο Δήμος Παλλήνης μέσα από την Δημοτική Επιχείρηση θέτει ως Πολιτιστική  τοπική στρατηγική την καλλιέργεια της αισθητικής και της δημιουργίας μέσα από:

1.                   Την λειτουργία πολιτιστικών προγραμμάτων θεατρικής, μουσικής και εικαστικής αγωγής

2.                   Την οργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τοπικούς και μαζικούς φορείς

3.                   Την ενθάρρυνση συλλογικών ερασιτεχνικών προσπαθειών που αποσκοπούν στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τη γνωριμία με το πολιτισμό

4.                   Την μέγιστη αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών

Ετήσια προγράμματα

Λειτουργία 43 πολιτιστικών τμημάτων θεατρικής, μουσικής, χορευτικής  και εικαστικής αγωγής με την συμμετοχή 1.100 και πλέον παιδιών και ενηλίκων ανά έτος.

Ø    Δημιουργία νέων συνόλων :

·                     Κιθαριστικό σύνολο  από τους μαθητές των εργαστηρίων μουσικής

·                     Σύνολο χάλκινων πνευστών

Ø    Δημιουργία νέων τμημάτων  :

·                     τμήμα παραδοσιακών χορών νηπίων

Ø    Δωρεάν συμμετοχή σε προγράμματα:

·                     Παροχή πλήρους απαλλαγής από τη συνδρομή σε ανέργους και οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους (κάτοχοι κάρτας κοινωνικής μέριμνας), μέλη ΚΑΠΗ, ΑΜΕΑ και πολύτεκνους. Ο ετήσιος αριθμός οικογενειών που απαλλάσσονται ανέρχεται στις 314 και πλέον οικογένειες, αριθμός που αντιστοιχεί σε μέσο όρο 2 άτομα ανά οικογένεια και 2 έως 3 δραστηριότητες.

Διοργανώσεις – Δράσεις

Ø    Οργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τοπικούς και μαζικούς φορείς

Ø    Μαζική συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις: συναυλίες διακεκριμένων καλλιτεχνών, θεατρικές παραστάσεις, θέατρο σκιών, εργαστήρια  και πολλές άλλες δραστηριότητες

Ø    Πολιτιστικός Σεπτέμβριος, Πολιτιστική Άνοιξη , Συναυλίες, Θεατρικές παραστάσεις, Πασχαλινές εκδηλώσεις, Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις, Αποκριάτικες Εκδηλώσεις, Εκθέσεις, κτλ.

Συνεργασίες

Ø    Τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και ιδρύματα , Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, σύλλογοι γονέων, Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικοί σύμβουλοι

Ø    Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών :μόνιμη συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών με την  πραγματοποίηση  σειράς Εκπαιδευτικών εργαστηρίων (workshops), διαλέξεων και εκθέσεων με τη συμμετοχή δημοτών και φοιτητών -(ΔΙΑΛΟΓΟΙ)

Ø    Κρατική ορχήστρα Αθηνών – πραγματοποίηση εκπαιδευτικών συναυλιών

Ø    Λυρική Σκηνή

Ø    Συνδιοργανώση εκδηλώσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων με τοπικούς σύλλογος, μη κερδοσκοπικούς φορείς και σχολεία της περιοχής

Ø    Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

Ø    Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας  “Κήπος Αθηνών” και “Κήπος Θεσσαλονίκης”

Μέγιστη αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών

Ø    Σχολαστικός επανασχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος παραχώρησης των πολιτιστικών κέντρων του Δήμου έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι πολιτιστικοί φορείς και σχολεία.

Τεχνικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των Πολιτιστικών μας Κέντρων 

Ø    Κ.Ε.Ε.Τ (ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΜΠΑ)

·         Διαμόρφωση εσωτερικών αιθουσών με την δημιουργία χωρισμάτων για την φιλοξενία εικαστικών τμημάτων και αναδιάταξη της ενιαίας αίθουσας

·         Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου με την δημιουργία υπαίθριας σκηνής και περίφραξη του προαύλιο χώρου

·         Ενίσχυση του συστήματος ασφαλείας με τοποθέτηση κάμερας και φωτοκύτταρων

·         Επισκευή κλιματιστικών μονάδων με απομάκρυνση της αποχέτευσης των κλιματιστικών από τις εισόδους

·         Μονώσεις  ώστε να μην πλημμυρίζει η αίθουσα όταν βρέχει

·         Εγκατάσταση υδρορροών

·         Σκάψιμο και δημιουργία στραγγιστικού αυλακιού υδάτων στον εξωτερικό χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

·         Εξωτερικό -Εσωτερικό βάψιμο

·         Βάψιμο περίφραξης και πορτών εισόδου

Προχωράμε  άμεσα στην:

·         Κατασκευή αποσπώμενης σκηνής – εξέδρας

·         Ενίσχυση του φωτισμού και προσθήκη φωτισμού θεάτρου

·         Επισκευή δαπέδου βιομηχανικού τύπου

Ø    ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ

·         Προβήκαμε  στην  ολοκληρωμένη  συντήρηση- μόνωση   της  στέγης  -Μονώσεις  στο σημείο ενώσεων παλιών και νέων υλικών και στην ταράτσα του κτιρίου ώστε να μην πλημμυρίζει η αίθουσα όταν βρέχει

·         Ενεργοποίηση  συναγερμού με σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων και ενίσχυση του συστήματος ασφαλείας με τοποθέτηση κάμερας

·         Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

·         Διαμόρφωση του χώρου και την τοποθέτηση υλικού  ηχομονωτικού στην κεντρική αίθουσα του μπροστινού κτίριο

Προχωράμε  άμεσα στην:

·         Εσωτερική μόνωση , στοκαρίσματα και βάψιμο των αιθουσών

·         Μουσειολογική Μελέτη και Αρχιτεκτονική Μουσειογραφική Μελέτη εκθεσιακού χώρου

·         Κατασκευή σκέπαστρου μεταξύ σκηνής και εξωτερικών καμαρινιών

·         Τοποθέτηση ταμπέλας ταυτότητας του κτιρίου

Ø    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

·         Εγκατάσταση αποχετευτικών σωλήνων για απομάκρυνση νερού υπογείου – σύνδεση με δίκτυο όμβριων

·         Ενίσχυση του φωτισμού και προσθήκη φωτισμού θεάτρου

·         Άνοιγμα παραθύρων στα γραφεία

·         Τοποθέτηση κλιματιστικού στα γραφεία

·         Φύτευση πρασίνου περιμετρικά

·         Εξωτερικό βάψιμο

·         Ενίσχυση του συστήματος ασφαλείας με τοποθέτηση κάμερας

·         Σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο

·         Ηχομόνωση κεντρικής μονάδας κλιματιστικού

·         Εργασίες επισκευής και συντήρησης ξύλινου πατώματος σκηνής αμφιθεάτρου Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα

Προχωράμε  άμεσα στην:

·         Άμεση εγκατάσταση ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού

·         Διαμόρφωση της σκηνής με την εγκατάσταση αυτόματων αυλαίων.

·         Αντικατάσταση σπασμένων –  βαμμένων πλακών πρόσοψης κτιρίου

·         Κλείσιμο παραθύρων που επικοινωνούν με την σκηνή

·         Διαμόρφωση επιπέδου -2 για δημιουργία καμαρινιών και αποθήκης

Νεολαία

Παραδώσαμε σε λειτουργία μια σύγχρονη, υψηλών προδιαγραφών πίστα skateboard / BMX για τους λάτρεις του αθλήματος, όπου μπορούν με ασφάλεια να προπονούνται και να διοργανώνουν επιδείξεις.

Αθλητικά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών σε χώρους άθλησης άρτια εξοπλισμένους και συντηρημένους, όπως ήδη αναλύσαμε εκτενώς στην ενότητα Αθλητισμός.

Πολιτιστικά προγράμματα που όχι μόνο παρέχουν ποιοτική ψυχαγωγία και πνευματικά ερεθίσματα αλλά ενθαρρύνουν την συμμετοχή, την καλλιτεχνική δημιουργία και την έκφραση των νέων στις δραστηριότητες που αυτοί επιλέγουν, όπως ήδη αναλύσαμε εκτενώς στην ενότητα Πολιτισμός.

Επιμορφωτικά προγράμματα για την βελτίωση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων. Υποστήριξη της νεολαίας στην προσπάθειά τους για απασχόληση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της βαθειάς οικονομικής κρίσης και ανασφάλειας που βιώνει σήμερα η κοινωνία μας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

·                     Ζωγραφική για ενήλικες (2015-2017)

·                     Εργαστήρι δημιουργικής γραφής (2016)

·                     Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών σε επίπεδα βασικό, για τον χώρο εργασίας και τον Τουρισμό (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Τούρκικα, Ισπανικά, Ρώσικα)

·                     Διαδικτυακά εργαλεία & υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

·                     Αγωγή υγείας – πρώτες βοήθειες

·                     Αστικοί λαχανόκηποι

·                     Διαμόρφωση & διακόσμηση εσωτερικών χώρων

·                     Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

·                     Εικαστικό εργαστήρι

·                     Επεξεργασία κειμένου-διαδίκτυο

·                     Εργαστήρι δημιουργίας βίντεο

·                     Θεατρικό εργαστήρι

·                     Κοπτική ραπτική

·                     Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

·                     Οικιακή μελισσοκομία

·                     Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου

·                     Υπολογιστικά φύλλα

·                     Φωτογραφία

Διοργανώσεις υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων αλλά και φορέων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, όπως έχουμε ήδη αναφέρει στους τομείς του Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας.

Συνολικό Έργο